Chiến lược giao dịch trong phiên Âu cặp GBP / USD ngày 29/7/2016

Post by

Chiến lược giao dịch trong phiên Âu cặp GBP / USD ngày 29/7/2016

Xu hướng tăng

Mục tiêu 1: 1.322
Mục tiêu 2: 1.326

Chiến lược giao dịch trong phiên Âu cặp GBP / USD ngày 29/7/2016

Phiên được để trong khung vàngBlog, Updated at: 13:00