Phân tích chiến lược cặp XAU / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016

Post by

Phân tích chiến lược cặp XAU / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016


Xu hướng tăng
Mục tiêu 1: 1345
Mục tiêu 2: 1351
Nếu phá vỡ 1335 sẽ về 1329Blog, Updated at: 19:00