Phân tích chiến lược cặp EUR / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016

Post by

Phân tích chiến lược cặp EUR / USD phiên Mỹ ngày 28/7/2016

Xu hướng tăng
Mục tiêu 1: 1.113
Mục tiêu 2: 1.116
Nếu phá vỡ 1.105 sẽ về 1.099Blog, Updated at: 19:06