Tổng kết : Fibonacci

Post by

Các mức của Fibanacci thoái lui (retracement) là 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, và 76.4%. Những mức có khả năng giữ giá mạnh nhất là 38.2%, 50.0%, 61.8%. Đây là các mức mặc định thông thường của bất kỳ công cụ vẽ Fibonacci thoái lui nào.
Các mức của Fibonacci mở rộng là 38.2%, 50.5%, 100%, 138.2% và 161.8%. Nhà giao dịch sử dụng Fibonacci mở rộng để tìm các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng để thiết lập các mục tiêu lợi nhuận. Do đó , khi nhiều nhà giao dịch cùng đặt mục tiêu lợi nhuận theo mức fibanacci mở rộng này, giá sẽ có xu hướng đi như kỳ vọng.

Để ứng dụng các mức Fibonacci vào trong biểu đồ, bạn cần nhận biết được đỉnh sóng và đáy sóng (Swing high và swing low)

Một Swing high là một nến với ít nhất 2 đỉnh ở bên trái và phải thấp hơn chính nó.

Một Swing low là một nến với ít nhất 2 đáy ở bên trái và phải cao hơn chính nó.

Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ Fibonacci, các mức này có xu hướng tự trở thành hỗ trợ và kháng cự hoặc một khu vực giành co.

Khi sử dụng công cụ Fibonacci, xác suất thành công có thể nâng cao cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự khác, các đường xu hướng, mô hình nến để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh.

Tài liệu sưu tầm từ internet


Blog, Updated at: 17:06