Sóng trong sóng

Post by

Như chúng ta đã đề cập trước đó, các sóng Elliot là các fractals. Môi sóng được tạo bởi các sóng phụ. Tôi sẽ cho bạn xem một bức tranh khác về sóng Elliott.
Thú vị phải ko ? Bạn có thấy là sóng 1,3, và 5 được tạo bở mô hình 5 sóng xung lực trong khi sóng 2 và 4 được tạo bởi mô hình 3 sóng điều chỉnh ? Hãy nhớ là mỗi sóng đều bao gồm các mô hình sóng nhỏ hơn. Các mô hình này lập lại chính nó. Mãi mãi…

Để dễ dàng nhận diện những sóng này, lý thuyết sóng Elliott đã phân ra một loạt các loại sóng theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất đó là :


  • Grand Supercycle
  • Supercycle
  • Cycle
  • Primary
  • Intermadiate
  • Minor
  • Minute
  • Minuette
  • Sub-Minuette

Một Grand Supercycle được tạo bởi các sóng Supercycle, sóng Supercycle tạo bởi các sóng Cycle, sóng Cycle được tạo bởi các sóng Pimary, sóng Primary được tạo bởi các sóng Intermediate , sóng Intermediate được tảo bởi các sóng Minor, sóng Minor được tạo bởi các sóng Minute, sóng Minute được tạo bởi các sóng Minuette, sóng Minuette thì tạo bởi các sóng Sub-Minuette.

Ok, bây giờ ta sẽ xem một hình sóng Elliott thực để rõ ràng hơn.Như bạn thấy đó, các sóng trong không hoàn hảo ở trong thực tế. Bạn sẽ thấy là đôi khi thật khó để nhận biết được sóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để bạn đi một mình ! Trong các phần sau, chúng tôi cung cấp cho bạn một số lời khuyên làm thế nào để xác định sóng một cách chính xác và dễ dàng cũng như hướng dẫn bạn làm thế nào để giao dịch bằng cách sử dụng sóng Elliott.

Tài liệu tham khảo từ internet


Blog, Updated at: 21:14