Có nhiều ICO thành công không?

Post by

Đã có rất nhiều ICO thành công?

Có, có rất nhiều ví dụ.

Dự án đầu tiên đã khởi động một ICO là Mastercoin . Nó đã huy động được số vốn trị giá 5 triệu đô la Bitcoins trong năm 2013 bằng cách bán token của họ. Nhiều công ty khác đã học theo mô hình nay, chẳng hạn như Ethereum vào năm 2014, hoặc Waves vào năm 2016, thu về hơn 18 triệu đô la và 16 triệu đô la tương ứng.

ICO là một cách hiệu quả để bắt đầu các dự án crypto, với điều kiện là sản phẩm đáp ứng được nhu cầu, minh bạch  và có một đội ngũ vững chắc đảm bảo cho nó phát triển.

Có nhiều ICO thành công không?


Blog, Updated at: 21:07