Binary.com Initial Coin Offering (ICO)

Post by

Binary.com đang cung cấp đến 10.000.000 thẻ trong một phiên đấu giá mở cửa. Bạn có thể đặt giá thầu của bạn bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

Để đặt một giá thầu, bạn chỉ cần phải đặt cọc 5% của tổng giá trị thầu. Vào cuối phiên đấu giá, giá thẻ cuối cùng sẽ được quyết định và bạn sẽ có hai tuần để giải quyết số dư còn lại mà còn nợ trên từng thầu còn hoạt động.

Thầu có thể được hủy bỏ bất cứ lúc nào trước khi kết thúc phiên đấu giá mà không phải chịu hình phạt nào.

Binary.com Initial Coin Offering (ICO)

Xem biểu đồ các nhà đầu tư đang mua ICO của Binary bấm vào đây.


Blog, Updated at: 21:57